021-43931

آزمایشگاه های مورد تایید ترکیش ایر

145_۸۸۹۶۱۷۴۸

آزمایشگاه آسیب شناسی، تشخیص پزشکی و ژنتیک بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران 

۶۶۹۲۷۰۰۸

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

۲۲۸۷۴۰۱۲

آزمایشگاه سعید

۲۲۲۶۴۱۴۴

آزمایشگاه پیوند

۷۷۵۱۶۶۵۱

آزمایشگاه مدیکال

۸۸۳۰۳۲۲۸

بیمارستان جم

۸۸۷۵۳۹۵۹

بیمارستان مهراد

۲۲۸۶۹۶۴۷

بیمارستان رسالت

۸۸۹۶۲۱۴۸

بیمارستان مهر

۸۸۶۷۱۵۲۱

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک

۲۳۰۲۱۶۶۳

بیمارستان عرفان

۴۹۷۹۶۱۴۱

بیمارستان عرفان نیایش

۸۸۷۷۱۳۷۴

بیمارستان دی

۸۱۴۷۲۰۰۰

بیمارستان لاله

۸۸۷۰۶۵۵۵

آزمایشگاه کیوان

۲۱۲۹۱۲۱۰۰۰

بیمارستان نیکان

۷۱۳۶۵

آزمایشگاه رصد

۹۱۲۲۱۰۸۸۱۲

بیمارستان خاتم الانبیا

۰۴۱۳۵۵۵۵۱۸۷

آزمایشگاه دانش

تبریز

۰۳۱۳۲۲۳۲۰۶۸

آذرمهر اصفهان

 

 

 

 

اصفهان 

۰۳۱۳۶۶۳۱۹۰۶

آزمایشگاه آریا

۰۳۱۳۶۶۱۷۱۹۶

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

۰۳۱۳۶۲۴۶۲۰۴

آزمایشگاه دکتر شریفی

۰۳۱۶۷۱۰۵۲۲۳

آزمایشگاه وحید

۳۲۲۴۱۱۰۰-۳۲۲۰۸۰۴۲

دکتر یاران

۰۷۱۳۲۳۳۵۷۵۳

آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی پارس

 

 

 

شیراز

۰۷۱۳۲۳۳۳۴

آزمایشگاه راز

۰۷۱۳۲۳۳۷۰۶۳

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

۰۷۱۳۲۳۱۸۷۰۰

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند

۰۷۱۳۲۳۳۵۹۴۷

آزمایشگاه سینا

۰۵۱۵۱۳۸۵۴۶۶۶۴

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد

 

 

 

 

 

مشهد

۰۵۱۵۱۳۶۰۰۴۰۶۰

بیمارستان رضوی

۰۵۱۳۸۶۹۹۰۹۰

آزمایشگاه پردیس حافظ

۰۵۱۳۸۴۲۷۰۵۶

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر اجتهادی

2_۰۵۱۳۸۴۷۶۶۸۰

آزمایشگاه نیکان

۰۵۱۳۸۵۵۲۶۲۲

آزمایشگاه پارسیان

آزمایشگاه های مورد تایید ترکیش ایر

145_۸۸۹۶۱۷۴۸

آزمایشگاه آسیب شناسی، تشخیص پزشکی و ژنتیک بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران 

۶۶۹۲۷۰۰۸

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

۲۲۸۷۴۰۱۲

آزمایشگاه سعید

۲۲۲۶۴۱۴۴

آزمایشگاه پیوند

۷۷۵۱۶۶۵۱

آزمایشگاه مدیکال

۸۸۳۰۳۲۲۸

بیمارستان جم

۸۸۷۵۳۹۵۹

بیمارستان مهراد

۲۲۸۶۹۶۴۷

بیمارستان رسالت

۸۸۹۶۲۱۴۸

بیمارستان مهر

۸۸۶۷۱۵۲۱

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک

۲۳۰۲۱۶۶۳

بیمارستان عرفان

۴۹۷۹۶۱۴۱

بیمارستان عرفان نیایش

۸۸۷۷۱۳۷۴

بیمارستان دی

۸۱۴۷۲۰۰۰

بیمارستان لاله

۸۸۷۰۶۵۵۵

آزمایشگاه کیوان

۲۱۲۹۱۲۱۰۰۰

بیمارستان نیکان

۷۱۳۶۵

آزمایشگاه رصد

۹۱۲۲۱۰۸۸۱۲

بیمارستان خاتم الانبیا

۰۴۱۳۵۵۵۵۱۸۷

آزمایشگاه دانش

تبریز

۰۳۱۳۲۲۳۲۰۶۸

آذرمهر اصفهان

 

 

 

 

اصفحان 

۰۳۱۳۶۶۳۱۹۰۶

آزمایشگاه آریا

۰۳۱۳۶۶۱۷۱۹۶

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون

۰۳۱۳۶۲۴۶۲۰۴

آزمایشگاه دکتر شریفی

۰۳۱۶۷۱۰۵۲۲۳

آزمایشگاه وحید

۳۲۲۴۱۱۰۰-۳۲۲۰۸۰۴۲

دکتر یاران

۰۷۱۳۲۳۳۵۷۵۳

آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی پارس

 

 

 

شیراز

۰۷۱۳۲۳۳۳۴

آزمایشگاه راز

۰۷۱۳۲۳۳۷۰۶۳

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو

۰۷۱۳۲۳۱۸۷۰۰

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند

۰۷۱۳۲۳۳۵۹۴۷

آزمایشگاه سینا

۰۵۱۵۱۳۸۵۴۶۶۶۴

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد

 

 

 

 

 

مشهد

۰۵۱۵۱۳۶۰۰۴۰۶۰

بیمارستان رضوی

۰۵۱۳۸۶۹۹۰۹۰

آزمایشگاه پردیس حافظ

۰۵۱۳۸۴۲۷۰۵۶

آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر اجتهادی

2_۰۵۱۳۸۴۷۶۶۸۰

آزمایشگاه نیکان

۰۵۱۳۸۵۵۲۶۲۲

آزمایشگاه پارسیان

Leave a Reply

آخرین مقالات

اوکراین
اوکراین لیست کشورهای منطقه قرمز را تغییر داد
۲۸ تیر ۱۳۹۹
ابلاغیه مهاجرتی کانادا درباره تست بیومتریک
۲۸ تیر ۱۳۹۹

سوالی دارید ؟

دریغ نکنید با ما تماس بگیرید. ما یک تیم متخصص هستیم و خوشحال به صحبت کردن با شما می باشیم.

021-43931

Info@safiran.tours

تازه ترین ها