مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در کبک

برنامه سرمایه گذار کبک QIIP تنها برنامه سرمایه گذار منفعل ( برنامه سرمایه گذاری در کبک موقتاً متوقف شده و امکان مهاجرت به کانادا از این طریق فراهم نیست.) کانادایی است که بدون شرایط محدودیت سنی، بدون زبان یا دیپلم و بدون نیاز به شروع، خرید یا مدیریت یک شرکت در کانادا، اقامت کانادا را در اختیار شما قرار میدهد.

برای واجد شرایط بودن به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر و اخذ ویزای سرمایه گذار کانادا در سالهای 2021 – 2022 ، باید تمام شرایط زیر را داشته باشید:

QIIP با سرمایه گذاری/تأمین مالی شما چه کاری انجام می دهد؟

سرمایه گذاری 1،200،000 دلار کانادایی در یادداشت مدت دار تضمین شده توسط دولت کبک انجام می شود. بخشی از سود حاصل از این سرمایه گذاری یا گزینه تأمین مالی، برای پرداخت چندین واسطه مالی مانند شرکت های کارگزاری استفاده می شود.

بقیه سود حاصل از این سرمایه گذاری به مشاغل کوچک محلی در قالب وام های با سود 0٪ داده می شود و در Sponsoring Refugees و سایر برنامه های مهاجرتی که به نفع جامعه است سرمایه گذاری می کنند.

با این کار، سرمایه گذاران مهاجر به کانادا از قبل به طور غیر مستقیم به توسعه اقتصادی کانادا و ایجاد شغل در کبک و کانادا کمک می کنند. در ازای کمک های شما، کانادا و کبک QIIP به شما این امکان را می دهد که بدون در نظر گرفتن کلیه شرایط سایر برنامه های مهاجرت، به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنید. این ممکن است بهترین سرمایه گذاری باشد که تاکنون انجام داده اید.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در کبک